پگاسوس گراف بیشتر در چه زمینه ای فعال باشد؟
(81.11%) 73
قالب
(6.666%) 6
کد
(10%) 9
ابزار آنلاین
(2.222%) 2
گرافیک

تعداد شرکت کنندگان : 90